Juttatások, támogatások, beszámolók

kr ules jo
Csaknem 150 millió forintot fordít a testület az év végi juttatásra.

Pénzügyi tárgyú döntések, beszámolók jellemezték a képviselő-testület november 29-ei ülését.

Év végi juttatások

A képviselő-testület az önkormányzat által fenntartott intézményekben és a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatalban alkalmazott nem közfoglalkoztatott dolgozók év végi juttatására 71.222 ezer Ft, az állami és egyházi intézmények dolgozói számára 76.300 ezer Ft fedezetet biztosított novemberi ülésén.

A testület májusban döntött az önkormányzat által fenntartott intézményekben, továbbá a tiszaújvárosi egyházi és állami fenntartású köznevelési intézményekben alkalmazott nem közfoglalkoztatott dolgozók, valamint az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ügyvezetőinek és dolgozóinak nyári juttatásáról. Az a dolgozó, aki 152 ezer Ft-nál nagyobb, vagy azzal azonos összegű bruttó bérrel rendelkezett, bruttó 76 ezer Ft nyári juttatásra volt jogosult, a 152 ezer Ft-nál kevesebb bruttó bérrel rendelkező dolgozók nyári juttatása bruttó bérük 50%-ának megfelelő összeg volt.

A Polgármesteri Hivatal megvizsgálta az önkormányzat pénzügyi, gazdasági helyzetét és megállapította, hogy az önkormányzatnak még van lehetősége a nyáron kifizetett juttatások 1 havi bruttó illetmények 75 %-ára történő kiegészítésére, de egyénenként minimum bruttó 60 ezer Ft év végi juttatásra.

A teljes összegre az a kiosztás napján is aktív dolgozó jogosult, aki 2018. január 1-jén és azt követően is folyamatosan munkaviszonyban áll és aktívan dolgozik. Részmunkaidős dolgozó esetében a kifizethető összeg a munkaidejével arányos.

Amennyiben az állami és az egyházi fenntartó már biztosított, illetve tervez további juttatást a dolgozói részére, a meghatározott keretösszegek a fenntartó által biztosított plusz juttatás összegével csökken.

Az önkormányzati gazdasági társaságoknál ugyanazokat az elveket kell érvényesíteni, mint az önkormányzati alkalmazottak esetében.

A területi ellátási kötelezettséggel rendelkező háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi szolgáltatók szakalkalmazottjai a nyár folyamán nettó 50.000 Ft/fő jutalomban részesültek.

A képviselő-testület a polgármestert felhatalmazta, hogy a városi szintű jutalomkeret terhére gondoskodjon e szakalkalmazottak nettó 30.000 Ft/fő összegű év végi juttatásáról.

Támogatások

Az elmúlt évekhez hasonlóan most is készül évkönyv Tiszaújvárosról, mely egy év történetét, fontos eseményeit örökíti meg. Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően a Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár koordinálja a könyvkiadással kapcsolatos előkészítési és nyomdai munkálatokat. Ezer puhafedelű és kétszáz keményfedelű évkönyv készül, melynek nyomdai és szerkesztési költsége 3.485.000 Ft, ennek fedezetét a képviselő-testület az önkormányzat dologi kiadásainak terhére biztosította.

A Tiszaújvárosi Vízi Sportegyesület (figyelembe véve a Képviselő-testület által a 2018. évre már biztosított működési és létesítményhasználati támogatás összegét) a 2019. január 1. és 2019. március 31. közötti időszakra 1.694.325 Ft működési és 715.725 Ft létesítményhasználati, a Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Egyesület 3.953.425 Ft működési, illetve 1.670.025 Ft létesítményhasználati támogatásban részesült a 2019. január 1. és 2019. március 31. közötti időszakra.

A két klub egy egyesületi formában történő működésének megvalósítása érdekében az év során folyamatos tárgyalások zajlottak, és mindkét egyesület vezetője megfogalmazta a sportszervezetek egyesülési szándékát. Ehhez az egyesületek közgyűlési határozata szükséges. Az említett támogatási összegek utalása csak abban az esetben történhet meg, ha az érintettek egyesüléséről szóló közgyűlési határozat hitelesített másolatát 2018. december 15-ig benyújtják a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal felé.

A Tiszaújvárosi Sport Club a zavartalan működés érdekében, szintén a 2019. január 1. és a 2019. március 31. közötti időszakra 7.002.000 Ft működési és 4.622.375 Ft létesítményhasználati támogatást kapott.

A Tiszaújvárosi Triatlon Klub részére 2018. évi sportszakmai terveinek megvalósítása, valamint a zavartalan működés fenntartása, a likviditási nehézségek elkerülése érdekében a képviselő testület - a 2019. évi egyesületi működési támogatási keret terhére - 3.000.000 Ft kiegészítő működési támogatást nyújtott.

Foglalkoztatás

A képviselő-testület minden év novemberében áttekinti Tiszaújváros munkaerő-piaci helyzetének legfőbb jellemzőit, változásait, így tette ezt most is.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Tiszaújvárosi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának illetékességi területéhez 16 település tartozik, ezért a beszámoló átfogóan mutatta be városunk, és környéke munkaerő-piaci helyzetét, a kiemelt fontosságú adatok tekintetében azonban részletesen kitér a helyi mutatókra.

A térségben a munkanélküliség az elmúlt 5 évet alapul véve 2014-től 2016-ig folyamatosan csökkent, majd a következő évben ismét növekedett, az utóbbi egy évben 9,3 %-kal csökkent a regisztrált álláskeresők száma.

Ugyanez a tendencia a helyi mutatókban is, ugyanis a beszámoló a kiemelt adatok tekintetében részletesen kitér Tiszaújvárosra.

A 2017 és a 2018 augusztusi munkanélküliségi adatokat összevetve megállapítható, hogy a munkanélküliek száma (449 fő) 12,8 %-kal csökkent. A nők és férfiak aránya felcserélődött, jelenleg a munkanélküliek 40 %-a férfi, 60 %-a nő. Az előző évhez képest 40 %-kal csökkent a férfiak, viszont 22 %-kal nőtt a nők aránya a munkahellyel nem rendelkezők körében.

Városunk munkanélküliségi rátája 3,8 %. Ez a megyei átlaghoz (7,6%) és a járás egészéhez (5,5%) képest alacsonyabb, szinte megegyezik az országos átlaggal, mely 3,7%.

Az önkormányzat közvetlenül és közvetetten is befolyásolja a helyi, illetve a környező településeken a munkaerőpiac alakulását. Közvetett hatása van a kedvező helyi adópolitikának, valamint a településrendezési eszközök alakítása is beruházás-ösztönző környezetet teremtett a gazdasági szereplők számára. Az önkormányzat, az általa fenntartott intézmények és cégek - mint foglalkoztatók - révén közvetlenül is hatást gyakorol a helyi munkaerő-piacra.

Ferenczi László