Módosult a költségvetés, beszámolt az óvoda

kr ules 1A ciklus utolsó ülésén minden képviselő jelen volt.

Kevés napirendi pontot tárgyalva munkaterve szerinti utolsó ülését tartotta szeptember 26-án Tiszaújváros 2014-ben megválasztott képviselő-testülete. A grémium módosította az önkormányzat költségvetését, ezzel összefüggésben pénzügyi döntéseket hozott, elfogadta a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda tevékenységéről szóló beszámolót.

A költségvetés legutóbbi módosítása óta a képviselő-testület az önkormányzatot és intézményeket érintően több pénzügyi döntést hozott, és volt több polgármesteri rendelkezés is, melyek az előirányzatok módosítását eredményezték, ezáltal módosult a pénzügyi terv is.

A testület a költségvetés júniusi módosításakor a bevételek és kiadások előirányzatát 12.580.953.080 Ft-ban határozta meg, ez most 12.691.948.133 Ft-ra emelkedett. A 110.995.053 Ft-os növekményből 61 millió forint az önkormányzat működési támogatásaiból származik, csaknem 20 millió forint pedig a működési célú átvett pénzeszközökből (döntően a „Tiszaújváros jövőjéért” Alapítványtól).

Kiadási oldalon két előirányzat a „haszonélvezője” a növekménynek. Működési kiadásokra mintegy 83 millió forint, felhalmozási kiadásokra több mint 28 millió forint fordítódik belőle.

Parkoló és szennyvízelvezető

A testület a költségvetést érintően további döntéseket is hozott.

2020 őszén várható a Sportcentrum szomszédságában épülő négycsillagos szálloda megnyitása. A kivitelezés keretében elkészül a szálloda parkolója is, ennek következtében jelentősen csökken a Sportcentrum parkolóhelyeinek száma. Itt azonban folyamatosan biztosítani szükséges a sport és egyéb rendezvényekhez a megfelelő számú parkolót. Mindezekre tekintettel úgy határoztak a képviselők, hogy a Teleki Blanka és a Huszár Andor út között lévő zúzottköves, illetve aszfaltos területen jövő évi kivitelezéssel létesüljön parkoló, melynek fedezetére a működési céltartalék terhére biztosít forrást a testület. Egy korábbi döntés nyomán az engedélyezési és kiviteli terv elkészült, jelenleg a hatósági engedélyezési eljárás van folyamatban. A tervek szerint 187 személygépjármű parkoló és 9 buszparkoló létesül az ingatlanon. Az utak burkolata aszfaltozott lesz, míg a parkolók előregyártott kőburkolattal készülnek. Kialakítanak 4 mozgássérült parkolót is, továbbá megújul a közvilágítás és a csapadékvíz-elvezető rendszer.

Ugyancsak korábban a testület felkérte a polgármestert, hogy a Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Egyesület (TKKSE), valamint a Tiszaújvárosi Vízi Sport Egyesület (TVSE) részére a Tiszavirág úton létesítendő szennyvízelvezető gerincvezeték megvalósításához szükséges fedezet biztosítása érdekében az egyesületek támogatására vonatkozó javaslatát terjessze a testület elé szeptember 30-áig.

Az engedélyezési eljárást a vízügyi hatóság időközben lefolytatta és a vízjogi létesítési engedélyt gerincvezeték kivitelezésére kibocsátotta. A szennyvízvezeték kiépítését kezdeményező vállalkozás a beruházás kivitelezésére ajánlattételi felhívást tett közzé és a legkedvezőbb ajánlatot tevő és megfelelő referenciával rendelkező építőipari vállalkozást nevezte meg kivitelezőként.

A teljes kivitelezői árajánlat 25.043.034 Ft + ÁFA, a felek együttműködési megállapodása alapján a TKKSE felhasználási aránya 27%, a TVSE-é 13%. Ennek megfelelően a képviselő-testület 13.750.000 Ft felhalmozási célú támogatást nyújt a működési céltartalék terhére az egyesületeknek.

Alapítványi támogatások

A „Tiszaújváros jövőjéért” Alapítványhoz benyújtott pályázatokkal az önkormányzat több feladat kivitelezéséhez is támogatást szerzett. Most ezek átvételéről határoztak a képviselők. Az Örösi, illetve a Szent István úton intelligens gyalogátkelőhely létesül, ezek finanszírozásához 5 millió forint, a „Zöldülő Tiszaújváros” program megvalósítására 10 millió forint a támogatás.

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ és a Tiszaújvárosi Derkovits Művelődési Központ és Könyvtár is pályázott az alapítványnál. Az „Egészséges életmód népszerűsítése, az időskori betegségek megelőzése” programhoz 635 ezer forint, az Őszirózsa Idősek Klubjában a hangosítás kiépítésére 350 ezer forint a támogatás.

A művelődési központ 7.645.546 Ft támogatást kapott a Tavaszi Fesztivál, a Biztonság Napja, a Tiszaújvárosi Városnap - Szent István Nap, valamint a „Hajdúk a szigeten” rendezvények lebonyolítására, valamint 1.854.454 Ft-ot a színpadi előfüggönyt mozgató berendezés beszerzésére a „Tiszaújváros jövőjéért” Alapítványtól. E pénzek intézményi átvételéről is most határoztak a képviselők.

Majdnem ötös az óvodának

A képviselő-testület elfogadta a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda elmúlt két nevelési évéről szóló beszámolóját. Ennek alapján megállapítható, hogy az intézmény szakmai munkája során a köznevelési feladatellátás mellett továbbra is a bevált szakmai hagyományok továbbvitele a cél: az integrált nevelés további biztosítása, a tehetséggondozás tevékenységének szélesítése és az óvodai életet színesítő, továbbá az adott feladatellátási helyen jelentkező igények szerint kialakított programok megtartása. Különös figyelmet fordítanak az alapkészségek fejlesztésére, a hátránykompenzálásra, az iskolaérettségi kritériumoknak való megfelelés elérésére. Kiemelt szerepet játszik az egészséges életmódra, az anyanyelvi, értelmi, továbbá az érzelmi, erkölcsi és értékorientált közösségi létre való nevelés. Az intézmény rendelkezik a mindennapi nevelőmunkát biztosító személyi feltételekkel.

A nevelőmunkát pedagógus munkakörben az óvodapedagógusok mellett gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus és óvodapszichológus végzettségű szakemberek látták el, a pedagógiai asszisztensek, dajkák, óvodatitkárok nevelőmunkát közvetlenül segítő tevékenységével kiegészítve, és az adminisztratív, gazdasági és ügyviteli feladatokat ellátó alkalmazottak közreműködésével. A szakmai megújulás érdekében az intézmény él a pályázati lehetőségekkel, továbbá a saját jó gyakorlatát bemutató, átadó megjelenési formák érvényesítésével. A nevelőtestület létszámának fele már Pedagógus II., vagy Mesterpedagógus minősítéssel rendelkezik.

A nevelőmunka jól felszerelt, az óvodai neveléshez szükséges feltételeket biztosító helyiségekben és a hozzá tartozó udvarokon folyik minden feladatellátási helyen. A csoportszobák száma, bútorzata és eszközellátottsága a gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodik.

Az intézmény a beszámolási időszakban elnyert támogatásokkal, egyéni felajánlásokkal és az egyes óvodai épületekhez kötődően működő alapítványok támogatásával bővítette a rendelkezésre álló forrásait, javította a tárgyi feltételeket és a programlehetőségeket.

Összességében elmondható, hogy az intézmény a jogszabályban előírt kötelező és önként vállalt feladatait magas színvonalon teljesíti. Az intézményi önértékelés keretében végzett felmérés során az óvoda működéséről a szülők elégedetten nyilatkoztak. A feladatellátást az 5 fokozatú elégedettségi skálán 4,6-es szintre értékelték.

Ferenczi László