Pályázat - Igazgatói beosztás

Nyomtatás
Ez az email képeket tartalmaz, amennyiben nem látja, nézze meg böngészőjében.
 
 
 
   
    cimer3

Állásajánlat

 
www.tiszaujvaros.hu | email | Telefon: (49) 548 000
 

 

Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a

Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ

(3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7.)

igazgatói (magasabb vezető) beosztás

ellátására.

A megbízás időtartama: 5 év

A megbízás kezdő napja: 2020. november 1.

Megszűnésének időpontja: 2025. október 31.


A magasabb vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Irányítja, vezeti és ellenőrzi az intézményt, felelős az intézmény által ellátandó feladatok végrehajtásáért, az intézmény éves költségvetésének előirányzatai tekintetében a gazdálkodással, könyvvezetéssel és az adatszolgáltatással, továbbá az intézmény működtetésével, üzemeltetésével, a vagyon használatával, védelmével kapcsolatos feladatok végrehajtásáért.

Feladata az intézményhez tartozó, gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények tervezéssel, gazdálkodással, finanszírozással, adatszolgáltatással és beszámolással kapcsolatos feladatainak irányítása, szervezése, ellenőrzése.

A költségvetés keretein belül az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása, az alapító okiratban foglalt feladatok ellátásáról való gondoskodás.

Az intézmény vezetője az alkalmazottak felett munkáltatói jogokat gyakorol.

Kap­csola­tot tart fenn a fenntartóval, a különböző szakmai szervezetekkel és intézmé­nyekkel.


Pályázati feltételek
:

 • Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi végzettség.
 • Büntetlen előélet.
 • Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása.
 • A magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltató­val közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. A betöltendő közalkalmazotti munkakör a pályázó legmagasabb iskolai végzettségének és képzettségének megfelelően kerül megállapításra.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: költségvetési szervnél vagy gazdasági társaságnál szerzett legalább 5 év vezetői gyakorlat.


Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a vezetői pótlékra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a törvénynek a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél történő végrehajtását szabályozó 77/1993. (V. 12.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadóak.


A pályázathoz csatolandó iratok, igazolások:

 • iskolai végzettséget igazoló okiratok közjegyző által hitelesített másolatai,
 • részletes szakmai önéletrajz,
 • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,
 • 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány (a kérőlap V. mező B, C, D pontjának megjelölésével) a büntetlen előéletnek és annak igazolására, hogy a pályázó nem áll közügyektől és foglalkoztatástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt,
 • nyilatkozat az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény szerint előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek vállalásáról,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 • a pályázó hozzájáruló nyilatkozata ahhoz, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a teljes pályázati anyagba betekinthessenek,
 • nyilatkozat a pályázatnak a szakbizottság és a testületi ülés nyílt vagy zárt ülésen történő tárgyalásáról.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 2.

A Kormányzati Személyügyi Központ honlapján történő megjelenés időpontja: 2020. szeptember 2.


A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázat Tiszaújváros Város Önkormányzata Polgármesteréhez történő megküldésével (3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7.).

Kérjük a borítékon feltüntetni a „Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ igazgatói pályázata” szöveget.


A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálására a pályázati határidő lejártát követő első képviselő-testületi ülésen, 2020. október 29-én kerül sor.

A pályázatot a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján a megbízási jogkör gyakorlója által összehívott bizottság, továbbá a Pénzügyi Ellenőrző, Tulajdonosi és Ügyrendi Bizottság véleményezi.

Az állás 2020. november 1. napjától tölthető be.

A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető:

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti, Szociális és Sport Osztálya (06-49/548-031).

 
 
 
 
 
Leíratkozna?