Pályázat - Intézményvezető

Nyomtatás
Ez az email képeket tartalmaz, amennyiben nem látja, nézze meg böngészőjében.
 
 
 
   
    cimer3

Állásajánlat

 
www.tiszaujvaros.hu | email | Telefon: (49) 548 000
 


Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A. § alapján pályázatot hirdet a

Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda (3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13.) intézményvezetői  (magasabb vezető) beosztás

ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

A magasabb vezetői beosztás időtartama: 5 év
A megbízás kezdő időpontja: 2021. augusztus 1.
A megszűnés időpontja: 2026. július 31.
A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén Megye, 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Irányítja, tervezi, szervezi, ellenőrzi és értékeli az intézményben folyó nevelési munkát. Felelős az intézmény által kezelt vagyon védelméért, az intézmény működéséért, gazdálkodásáért, a szakmai feladatok színvonaláért. A költségvetés keretein belül gondoskodik az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosításáról, az alapító okiratban és a munkaköri leírásban foglalt feladatok ellátásáról. Az intézmény vezetőjeként az alkalmazottak felett munkáltatói jogokat gyakorol. Kapcsolatot tart a fenntartóval, különböző szakmai szervezetekkel és intézményekkel.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Óvodapedagógusi főiskolai végzettség,
 • Pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
 • Óvodapedagógusi munkakörben szerzett legalább 4 éves szakmai gyakorlat,
 • A nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása.

Előnyt jelent:

 • Szakmai munkakörben szerzett legalább 5 éves vezetői gyakorlat.

A pályázathoz csatolandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettséget igazoló okiratok közjegyző által hitelesített másolatai,
 • az intézmény vezetésére vonatkozó program, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelés (vezetői program),
 • 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány (a kérőlap V. mező B, C, D pontjának megjelölésével) a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a pályázó nem áll közügyektől, és foglalkoztatástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • a pályázó hozzájáruló nyilatkozata, hogy a pályázati eljárásban részt vevők a teljes pályázati anyagba betekinthessenek,
 • nyilatkozat az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény szerint előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról,
 • nyilatkozat a pályázatnak a szakbizottság és a testületi ülés nyílt, vagy zárt ülésen történő tárgyalásáról,
 • 4 év szakmai gyakorlat meglétét igazoló dokumentum.

A pályázat benyújtásának határideje:
2021. május 27.

A Kormányzati Személyügyi Központ internetes oldalán történő megjelentetés időpontja:
2021. április 6.

A pályázattal kapcsolatosan további információ kérhető:
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti, Szociális és Sport Osztály (06-49/548-031).

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak Tiszaújváros Város Önkormányzata Polgármesteréhez történő megküldésével (3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7.). Kérjük a borítékon feltüntetni a „Napközi Otthonos Óvoda intézményvezetői pályázata” szöveget.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat elbírálására a pályázat benyújtási határidejét követő első képviselő-testületi ülésen, várhatóan 2021. június 24-én kerül sor.
A pályázatot a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján létrehozott bizottság véleményezi.
A magasabb vezetői beosztás a Képviselő-testület döntését követően 2021. augusztus 1. napjától tölthető be.

 
 
 
 
 
Leíratkozna?